โรงพยาบาลมหาชนะชัย MahaChanachai hospital
V.S5 September 5,2022